Regulamin zapisu na zajęcia

 

§1
Definicje.


Określenia występujące w Regulaminie:
Organizator – Muzyka dla Smyka prowadzona przez Muzyka dla Smyka Weronika Grabowska, ul. ks. J. Kurzei 17/7, 31-618 Kraków.
Uczestnik - osoba biorąca udział w Wydarzeniach organizowanych przez Organizatora,
Klient - osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie
Organizatora, będąca Uczestnikiem lub zawierająca umowę w imieniu własnym na rzecz innego Uczestnika,
Opiekun - rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka,
Wydarzenie – zajęcia, warsztaty, kursy edukacyjne dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów oraz inne usługi świadczone przez Organizatora, które są przedstawione w ofercie
Usługa - organizowane przez Organizatora Wydarzenie
System rezerwacji - system komputerowy dostępny poprzez serwis internetowy dostępny w domenie www.muzykadlasmyka.edu.pl, za pomocą którego Klient rezerwuje Usługę, a Organizator rejestruje i przechowuje dane o zarezerwowanych Usługach, dane Klientów, Uczestników oraz Opiekunów, zabezpieczone przed ich bezprawnym przeglądaniem oraz kopiowaniem,
Bilet - dokument uprawniający do jednorazowego skorzystania z Wydarzenia,
Karnet - dokument, uprawniający do skorzystania z wybranych i opłaconych Wydarzeń w ilości większej niż jedna, w określonym wcześniej terminie,

Cennik – cennik oferowanych przez Organizatora Usług, dostępny na stronie www.muzykadlasmyka.edu.pl.

 

 

§2
Postanowienia ogólne.


1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Muzyka dla Smyka Weronika Grabowska (MdS) za pośrednictwem strony internetowej www.muzykadlasmyka.edu.pl.
2. Sprzedaż i rezerwacja biletów on-line na dane wydarzenie realizowana jest od momentu wprowadzenia biletów do sprzedaży, a kończy się na 3 dni robocze przed terminem danego wydarzenia.
3. Ze sprzedaży i rezerwacji internetowej wyłączona jest część biletów, karnetów, zgłoszeń na wydarzenia których sprzedaż i rezerwacja prowadzona jest bezpośrednio u organizatora.
4. Sprzedażą i rezerwacją internetową nie są wszystkie wydarzenia organizowane przez organizatora.
5. Organizator oferuje organizację zajęć, warsztatów i kursów dla dzieci oraz rodziców, opiekunów i innych osób.
6. Organizator świadczy Usługi na podstawie Umowy o świadczenie Usługi jednorazowej, w wybranym przez Klienta terminie, na podstawie wykupionego Biletu na wybrane Wydarzenie, za cenę określoną w Cenniku, lub Usługi na więcej niż jedno Wydarzenie w kolejnych, następujących po sobie terminach, określonych na podstawie rodzaju wykupionego przez Klienta Karnetu lub podpisanej umowy, za cenę określoną w Cenniku.
7. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia lub odwołania wydarzeń plenerowych.

8. Zakup biletów on-line możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Organizator nie odpowiada za mienie Klienta pozostawione podczas wydarzeń w miejscach ich przeprowadzania.
10. Uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia zamiennego w czasie korzystania z Usług.
11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie miejsca w którym odbywa się wydarzenie oraz tych podanych do wiadomości Uczestników.
12. Z Usług nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne.
13. W razie nieskorzystania z Usługi na podstawie Karnetu, na skutek choroby, prawo do uczestnictwa w zajęciach przepada.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
15. Na terenie miejsc w których organizowane są wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, oraz wprowadzania zwierząt.

 


§3
Zasady udziału w Wydarzeniach oraz płatności.


1. Osoby korzystające z Usług na zasadach określonych w Punkcie 2 zobowiązane są do dokonania uprzedniej rejestracji w Systemie zapisów, za pośrednictwem e-mail: kontakt@muzykadlasmyka.edu.pl lub sms na numer +48-535-351-929.
2. Rejestracja w Systemie rezerwacji polega na:


a. Wypełnieniu i potwierdzeniu formularza w Systemie zapisów, znajdującego się na stronie www.muzykadlasmyka.edu.pl wraz z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
b. Dokonaniu opłaty za Usługę, według danych zawartych w informacji przesłanej przez System rezerwacji, na podany w formularzu rezerwacji adres e-mail Klienta, zgodnie z obowiązującym Cennikiem, przy czym opłaty można dokonać osobiście gotówką lub przelewem na podany nr rachunku bankowego.
c. Wydaniu lub przesłaniu przez Organizatora na adres e-mail Klienta, potwierdzenia rejestracji na Wydarzenie, lub w przypadku Karnetu na Wydarzenia,

 

3. Karta klubowa wystawiana jest na imię i nazwisko dziecka, a w przypadku innych Usług na imię i nazwisko Klienta i upoważnia do zniżek i rabatów znajdujących się w Cenniku.

4. Każdy klient zobowiązany jest przed przystąpieniem do Wydarzenia, do każdorazowego okazywania Biletu, Karnetu lub Karty klubowej, nie dotyczy to kursów semestralnych, rocznych i wakacyjnych.

5. Jednorazowa opłata za wydanie Karty Klubowej podana jest w Cenniku, W wypadku utraty Karty Klubowej przez Uczestnika, koszt wydania jej duplikatu, podany w Cenniku, ponosi Klient.

6. Imienna Karta Klubowa nie może być udostępniania i wykorzystywana przez osoby trzecie, Bilet, Karnet lub Karta klubowa stanowią jedyny dokument uprawniający do korzystania z Usług Organizatora. W razie utracenia Biletu, Karnetu lub Karty klubowej, Organizator może odmówić Usługi chyba, że Klient w inny sposób potwierdzi opłatę za Usługę. Nie dotyczy to kursów semestralnych, rocznych i wakacyjnych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Kupującego danych uprawniających do odbioru biletu osobom trzecim.

8. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich i dziecka danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz, że będą one wykorzystywane przez Organizatora, w celu zawarcia i wykonywania umów zawartych z Organizatorem, oraz w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Muzyka dla Smyka Weronika Grabowska , prowadzona przez Weronikę Grabowską, ul. ks. J. Kurzei 17/7, 31-618 Kraków, NIP: 6821767800.

9. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Organizatora, informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a w szczególności na przesyłanie na podany w zgłoszeniu rezerwacyjnym adres poczty elektronicznej, informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Organizatora oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanego w Systemie rezerwacji adresu poczty elektronicznej w ww. celu.

10. Klient przyjmuje do wiadomości, iż powyższą zgodę może odwołać w dowolnym momencie np. poprzez wysłanie wniosku na adres: kontakt@muzykadlasmyka.edu.pl.

 


§4.
Korzystanie z Usług.


1. Usługi dla dzieci kierowane są do dzieci w wieku od 12-go miesiąca do lat 18 lat oraz dla dorosłych powyżej 18 r.ż. Organizator zastrzega sobie prawo oceny, czy dziecko może korzystać z danej Usługi. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi z uzasadnionych powodów. Usługi świadczone są przez Organizatora w cenach podanych w Cenniku oraz terminach, dostępnych w serwisie www.muzykadlasmyka.edu.pl
2. Wydarzenia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem.
3. Dziecko biorące udział w Wydarzeniu może za zgodą Opiekuna, pozostać pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanej Usługi, przy czym dziecko powinno być w wieku powyżej 3 lat i powinno zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż w terminie podanym jako zakończenie tego Wydarzenia.
4. Do udziału w Wydarzeniu uprawnieni są również Opiekunowie oraz inne osoby dla których przygotowana została Oferta.
5. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
6. Uczestnik korzystający po raz pierwszy z Usług Organizatora może skorzystać z bezpłatnej Usługi – Wydarzenia pokazowego, dla którego istnieje taka możliwość. Informacja o takich Wydarzeniach dostępna jest w serwisie www.muzykadlasmyka.edu.pl. Kolejną Usługę należy opłacić wg. Cennika.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia Usług nieobjętych opcją nieodpłatnego udziału.

 


§5
Inne postanowienia dot. Usług.


1. W przypadku rezygnacji z opłaconego Biletu lub Karnetu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztu opłaconych Usług.
2. W razie niewykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innej Usługi uzgodnionej z Organizatorem, a w przypadku braku podobnej Usługi, Organizator zwróci Klientowi całą zapłaconą kwotę w terminie 7 dni od przyjęcia zgłoszenia na zasadach określonych w zgłoszeniu. W razie nieskorzystania z zaproponowanej i potwierdzonej przez Klienta Usługi zamiennej, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystaną Usługę.
3. W razie nieskorzystania przez Uczestnika z Usługi, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator może zapewnić zamienną Usługę równorzędną, w terminie opłaconych Usług lub w innym uzgodnionym terminie, nie później niż 30 dni od daty zgłoszonej nieobecności.

4. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę, ani do zwrotu pieniędzy lub zaproponowania kolejnego terminu zamiennej Usługi równorzędnej uzgodnionej z Klientem, która nie została wykorzystana.
5. Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w Punkcie 3 jest powiadomienie Organizatora o nieobecności co najmniej 7 dni poprzedzające termin Usługi, w godzinach 10:00 – 18:00 oraz uzyskanie numeru zgłoszonej nieobecności.
6. Zgłoszenie może zostać wykonane poprzez:


a) wysłanie wiadomości sms o treści „Nieobecność: nazwa i data Wydarzenia, imię i nazwisko Uczestnika, termin nieobecności” na numer: +48 535 351 929.
b) wysłanie wiadomości e-mail o treści „Nieobecność: nazwa i data Wydarzenia, imię i nazwisko Uczestnika, termin nieobecności” na adres e-mail: kontakt@muzykadlasmyka.edu.pl
c) w wyjątkowych sytuacjach kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numerem +48 535 351 929, przy czym brak możliwości połączenia nie jest usprawiedliwieniem braku przekazania zgłoszenia,


7. Organizator może określić Usługi wyłączone z procedury opisanej w punkcie 5. Dotyczy to w szczególności Wydarzeń jednorazowych, okazjonalnych lub innych specjalnych.
8. Uczestnicy korzystający z Usług na podstawie Karnetu, mają możliwość rezerwacji wybranych Usług na kolejny okres z pierwszeństwem przed innymi Uczestnikami, przy czym rezerwacja kolejnego Karnetu musi nastąpić co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia.

 


§6
Organizacja imprez zamkniętych.


1. Warunkiem rezerwacji terminu Wydarzenia jest podpisanie Zlecenia Rezerwacji oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki zgodnie z Cennikiem.
2. Cena Wydarzenia uzależniona jest od wybranego zakresu i rodzaju imprezy i jest kalkulowana każdorazowo indywidualnie i określona jest w Zleceniu Rezerwacji.
3. Warunkiem wejścia na Wydarzenie jako gość jest posiadanie imiennego zaproszenia lub potwierdzenie nazwiska na liście zaproszonych osób.
4. Rezygnacja z terminu Usługi musi zostać dokonana pisemnie, poprzez email lub osobiście poprzez odpowiedni zapis na Zleceniu Rezerwacji.
5. W przypadku rezygnacji z Usługi, zasady zwrotu zaliczki będącej rezerwacją terminu Wydarzenia są następujące:


a. W przypadku rezygnacji z Usługi nie później niż 30 dni przed jej ustalonym terminem, może nastąpić zmiana terminu Usługi z zachowaniem pełnej wartości zaliczki, lub rezygnacja z Usługi bez zwrotu zaliczki.
b. W przypadku rezygnacji z Usługi pomiędzy 30 dniem, a 14 dniem przed jej ustalonym terminem, może nastąpić zmiana terminu Usługi z zachowaniem 50% zaliczki lub rezygnacja z terminu bez zwrotu zaliczki.
c. W przypadku rezygnacji z Usługi na mniej niż 14 dni przed jej ustalonym terminem, zaliczka nie podlega zwrotowi.


6. Czas trwania Usługi określony jest w Cenniku. Wydłużenie czasu trwania Usługi możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem.
7. Organizator zapewnia prowadzenie Usługi przez co najmniej jednego Animatora. Opiekę nad Uczestnikami Usługi sprawuje osoba dokonująca zgłoszenia rezerwacyjnego lub inna określona w tym zleceniu lub inna osoba wskazana przez Organizatora.

 

 

§7
Tryb postępowania reklamacyjnego


1. Klient i Uczestnik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:


a) Pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres siedziby Organizatora,
b) Oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
c) Skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres Sprzedawcy.


2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: Oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię i nazwisko - jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
3. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługa zostanie ponowiona bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Ponowienie Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe, Organizator zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Klient o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną.
6. Organizato zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Kupującym.

 

 

§8
Odstąpienie od Umowy.


1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z Art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Świadczenie Usług przez Sprzedawcę ma charakter usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, oraz w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

 

§9
Postanowienia Końcowe.


1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usług jest zaakceptowanie przez Uczestników lub Klientów wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W razie rozwiązania umowy z winy Klienta lub Uczestnika, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi.
4. W razie rezygnacji przez Klienta lub Uczestnika ze świadczonych Usług, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi.
5. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z odrębnym Cennikiem integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem, a Organizatorem.
6. Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym www.muzykadlasmyka.edu.pl
7. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
8. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Organizatora. W przypadku zmiany Regulaminu, Muzyka dla Smyka zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 2- dniowym wyprzedzeniem. Klient bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w serwisie internetowym www.muzykadlasmyka.edu.pl
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin wszystkich Wydarzeń. Zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, na potrzeby obsługi procesu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości strony internetowej, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Klientów o swoich zamiarach, a także czasowego zawieszania działania strony internetowej i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych biletów za pośrednictwem strony internetowej.
12. Organizator zastrzega, że korzystanie ze strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta.

Organizator nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze strony internetowej będzie przebiegać bez błędów, wad, czy przerw. Organizator nie odpowiada za:


a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania strony internetowej bądź też jej czasowej niedostępności;
b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Kupującego;

c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze strony internetowej;


13. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów on-line w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
14. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Klienta i Organizatora.

 Muzyka dla Smyka - Regulamin zapisu na zajęcia 

wiadomość
Podaj wynik: × =

Zajęcia dla dzieci, nauka gry na skrzypcach, pianinie, gitarze, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, Kraków.

Muzyka dla Smyka

ul. ks. J. Kurzei 17/7, 31-618 Kraków

tel. +48-535-351-929